Privacy Beleid

 

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Lifeplanning Voor Jou (Lifeplanning Voor Militairen is onderdeel van Lifeplanning Voor Jou)

Enschedesestraat 43 K, 7551 EJ Hengelo

T: +31 6 39 39 81 28

E: rene@lifeplanningvoorjou.nl

Lifeplanning Voor Jou verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Lifeplanning Voor Jou verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens

• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

• Geboortedatum

• Werkgever (als van toepassing)

• Bankgegevens

 

Doeleinden

Lifeplanning Voor Jou verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;

• Het onderhouden van contact

• Een goede en efficiënte dienstverlening

• Marketing

• Verbetering van de dienstverlening

• Het verrichten van administratieve handelingen

• Facturering

• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

• Nakoming van wettelijke verplichtingen

 

Grondslagen

Lifeplanning Voor Jou verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) overeenkomsten.
Ook verwerk ik persoonsgegevens, omdat Lifeplanning Voor Jou hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Lifeplanning Voor Jou persoonsgegevens aan Lifeplanning Voor Jou verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Lifeplanning Voor Jou deze gegevens verwerkt.

 

Verstrekking aan derden

Lifeplanning Voor Jou wisselt alleen persoonsgegevens uit met derden
• Na uitdrukkelijke toestemming van uw kant.

• Wanneer Lifeplanning Voor Jou aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

Bewaartermijn

Lifeplanning Voor Jou zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Lifeplanning Voor Jou zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Gegevens beveiliging

Lifeplanning Voor Jou vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Lifeplanning Voor Jou passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Lifeplanning Voor Jou verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Lifeplanning Voor Jou verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Lifeplanning Voor Jou(Lifeplanning Voor Militairen is onderdeel van Lifeplanning Voor Jou)

Enschedesestraat 43 K, 7551 EJ Hengelo

T: +31 6 39 39 81 28

E: rene@lifeplanningvoorjou.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lifeplanning Voor Jou, laat dit dan vooral aan mij weten.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 Februari 2020.
Lifeplanning Voor Jou kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

NIEUWSBRIEF

×

Powered by WhatsApp Chat

×